กระแสความต้องการหางานนครนายกของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

สำหรับกลุ่มคนหางานนครนายกส่วนใหญ่มีแนวความคิดและเหตุผลในการทำงานแตกต่างกันออกไป เมื่อเทียบกันคนรุ่นเก่า จะเห็นได้ว่าแต่ละองค์กรก็เช่นเดียวกันที่มีความต้องการในพนักงานที่แตกต่างกันออกไป จุดเริ่มต้นของการหางานเพื่อเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่ามีช่องทางการหางานที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ที่ต้องเดินทางไปสมัครงานหรือ Walk in เข้าที่บริษัทเอง

ความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้คนจบใหม่มีทิศทางและแนวคิดในการทำงานที่เปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการทำงานการตลาดออนไลน์หรือขายของออนไลน์มากกว่า เพราะพวกเค้ามีความคิดว่าอาชีพออนไลน์สามารถสร้างรายได้ให้พวกเค้ามากกว่าการทำงานประจำ ที่ต้องนั่งทำหลายชั่วโมงและมีเงินเดือนที่ตายตัว

ทิศทางการเติบโตของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

  1. เน้นการจ้างงานระยะสั้นมากขึ้น หลายองค์กรประสบกับปัญหาค่าใช้จ่ายจึงทำให้มีแนวคิดเพื่อทำการรับตัวให้องค์กรสามารถอยู่รอดต่อไปได้ คือการจ้างงานระยะสั้ง หรือจ้างเป็นแบบสัญญาจ้างต่อปี ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อคนทำงานในวงกว้าง เพราะตำแหน่งว่างงานมีน้อยมากขึ้น หรือมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการจ้างงานในระยะสั้นลง
  2. นำเทคโนโลยีมาใช้กับการทำงานในปัจจุบันมากขึ้น สิ่งสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการทำงานในปัจจุบันมีผลกระทบต่อคนทำงานอย่างแน่นอน เพราะบางครั้งคนรุ่นเก่าอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมากนัก สิ่งสำคัญคือการปรับตัวและมองหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะทางด้านการทำงาน เพื่อให้พวกเค้าสามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้
  3. สัดส่วนของพนักงานที่มีอายุมากลดลง การกำหนดสัดส่วนของสังคมการทำงานในปัจจุบัน เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อคนรุ่นใหม่จบการศึกษาออกมาและมีศักยภาพในการทำงานที่มากกว่าคนรุ่นเก่า หลายองค์กรก็มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือทำการปลดพนักงานเก่า เพื่อรับพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาทำงานแทนที่ พร้อมกับช่วยขับเคลื่อนรูปแบบธุรกิจของพวกเค้าให้มีความก้าวหน้าต่อไปด้วย
  4. แรงงานส่วนใหญ่หันมาทำอาชีพอิสระมากขึ้น จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทำให้ปัจจุบันคนทำงานส่วนใหญ่เริ่มมองหาอาชีพเสริมหรืองานพาร์ทไทม์เพื่อช่วยให้พวกเค้ามีรายได้เสริมจากงานประจำ เพราะทุกวันนี้ค่าครองชีพมีการปรับสูงขึ้น ทำให้คนทำงานประจำหรือมีรายรับทางเดียวอยู่ยากขึ้นทุกวัน
  5. การจ้างงานมีปริมาณที่ลดลง ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าทิศทางการจ้างงานมีปริมาณลดลง องค์กรต่างๆ มีการคัดเลือกผู้สมัครงานอย่างละเอียดรอบคอบเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องการลดปริมาณต้นทุนของแรงงาน บางบริษัทมีการปรับหน้าที่แล้วตำแหน่งงานให้พนักงานคนนึงสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถอยู่รอดในวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ เมื่อมีการจ้างงานที่ลดลงทำให้เกิดปัญหาคนว่างงานเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับสัดส่วนตำแหน่งงานที่องค์กรส่วนใหญ่กำลังเปิดรับสมัครงาน

จะเห็นได้ว่าทิศทางของการเติบโตทางด้านตลาดแรงงานมีความซบเซาเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อน เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ความเปลี่ยนแปลงไป ทำให้หลายธุรกิจมีการปรับตัวโดยการลดจำนวนพนักงานลง หรือลดอัตราค่าจ้าง ทำให้ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงกับพนักงานที่จะต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคนรุ่นใหม่ได้