October 3, 2023

Month: March 2023

จากประสบการณ์ในการหาคนจะเห็นว่าทุกวันนี้รูปแบบและวิธีการเปิดรับสมัครงานมีความแตกต่างไปจากเมื่อก่อนมาก จะเห็นได้ว่าช่องทางการสมัครงานมีหลากหลายมากขึ้น และที่สำคัญสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของแต่ละกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการทำงานก็เปลี่ยนไปตามหลายองค์กรมีการนำระบบเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลและโทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักร เข้ามามีบทบาทและใช้ร่วมกับการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำให้แรงงานมนุษย์นั้นถูกลดบทบาทในการทำงานลงอย่างมาก เมื่อสถานการณ์โลกได้เปลี่ยนแปลงไปนั้น ทำให้ตลาดแรงงานกำลังประสบปัญหาการตกงานหรือว่างงานมากขึ้น เพราะหลายองค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนและนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาทดแทนการทำงานของมนุษย์ ทำให้เกิดปัญหาคนว่างงานและตกงานเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น ทำให้คนว่างงานในตลาดแรงงานล้นตลาด และเกิดการแข่งขันแย่งอาชีพมากขึ้น แต่ใช่ว่าจะเกิดปัญหาเฉพาะคนหางานเท่านั้น หลายองค์กรก็ประสบปัญหาการหาคนงานด้วยเช่นกัน เพราะถึงแม้ว่างปริมาณคนตกจะเพิ่มมากขึ้น แต่จำนวนของคนเลือกงานก็มากขึ้นตามไปด้วย...
การเตรียมความพร้อมในการหางานบัญชีรวมถึงช่องทางต่างๆ ในกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรให้ได้มากที่สุด ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการสมัครงานนั้นมีหลายรูปแบบรวมถึงมีหลายช่องทางให้ได้เลยสมัครกัน จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้องค์กรส่วนใหญ่ได้เลือกช่องทางโซเซียลเข้ามามีบทบาทต่อการประกาศหางานทำงาน นอกจากสามารถเข้าถึงกลุ่มคนหางานได้อย่างตรงจุดแล้ว ยังมีความสะดวกและรวดเร็วในการทราบข้อมูลรวมถึงการคัดกรองรายละเอียดเบื้องต้นได้อีกด้วย สิ่งสำคัญนอกจากนี้คือรายละเอียดตำแหน่งงานและคุณสมบัติของผู้สมัครงาน ที่แต่ละองค์กรได้ทำการระบุรายละเอียดไว้ด้านใน จะช่วยให้ผู้สมัครงานสามารถดูข้อมูลและตัดสินใจได้ว่า ตนเองนั้นมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ หรือไม่ เพื่อลดช่องว่างการสูญเสียโอกาสของผู้สมัครงานคนอื่นๆ อีกด้วย ต้องยอมรับว่าในยุคนี้คนหางานได้รับประโยชน์มากมาย จากช่องทางการหางานผ่านโซเชียล นอกจากที่พวกเค้าจะสามารถประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ...
สำหรับกลุ่มคนหางานนครนายกส่วนใหญ่มีแนวความคิดและเหตุผลในการทำงานแตกต่างกันออกไป เมื่อเทียบกันคนรุ่นเก่า จะเห็นได้ว่าแต่ละองค์กรก็เช่นเดียวกันที่มีความต้องการในพนักงานที่แตกต่างกันออกไป จุดเริ่มต้นของการหางานเพื่อเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่ามีช่องทางการหางานที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ที่ต้องเดินทางไปสมัครงานหรือ Walk in เข้าที่บริษัทเอง ความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้คนจบใหม่มีทิศทางและแนวคิดในการทำงานที่เปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการทำงานการตลาดออนไลน์หรือขายของออนไลน์มากกว่า เพราะพวกเค้ามีความคิดว่าอาชีพออนไลน์สามารถสร้างรายได้ให้พวกเค้ามากกว่าการทำงานประจำ ที่ต้องนั่งทำหลายชั่วโมงและมีเงินเดือนที่ตายตัว ทิศทางการเติบโตของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เน้นการจ้างงานระยะสั้นมากขึ้น หลายองค์กรประสบกับปัญหาค่าใช้จ่ายจึงทำให้มีแนวคิดเพื่อทำการรับตัวให้องค์กรสามารถอยู่รอดต่อไปได้...